Our 95th Library: SDK Nangakeo, Ende: -8.793800, 121.567600